Promocja 2 + 1

[currency_switcher]

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Letnie Frezowanie z IQNails

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma IQdent Sp. Z o. o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 228, NIP: 7252103766
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram. Serwis facebook.com/ Instagram.com  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
  Warunki uczestnictwa
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie z terytorium Polski. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
 5. Konkurs trwa (od 13.06.2023 do 17.05.2023, do godziny 23:59).
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: do dnia 18.06.2023 na Instagramie @iqnailspoland
 7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Instagram znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/iqnailspoland/. Zadanie konkursowe
 8. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na swoim story jednego z odcinków środy edukacyjnej i napisaniu w formularzu dostępnym  pod linkiem https://www.iqnails.pl/letnie-frezowanie/  jaki odcinek chciałabyś zobaczyć w naszej serii.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 10. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 11. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez jury w składzie- Katarzyna Włodarczyk i Katarzyna Madejska.
 12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub z oznaczeniem na stories.
 13. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
  wypowiedziach.
 14. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
  udziału w konkursie.
  Nagroda
 15. Nagrodą w konkursie jest bilet na Letnie Frezowanie Pakiet VIP który odbędzie się 25.06.23 w Łodzi
 16. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 25.06.2023 po tym czasie Nagroda traci ważność.
 17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
  Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
  Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 20. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
  wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
  Reklamacje
 21. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (adres mailowy Organizatora).
 22. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Urodzinowy IQnails na Facebooku ).
 23. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest IQdent Sp. Z o. o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 228, . W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować pod adresem e-mail: sklep@iqdent.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie @iqnailspolnd.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
  Postanowienia końcowe
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage @iqnailspoland).
 7. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Translate »