2+1 Gratis na frezy i zestawy

[currency_switcher]

Regulamin newslettera www.iqnails.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki świadczenia usługi informacyjnej w postaci Newslettera przez „IQDENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi.

DEFINICJE
§ 2
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy pod adresem https://iqnails.pl

Usługodawca – „Iqdent” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584723, NIP: 7252103766, REGON: 362935470, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych, ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, Polska, e-mail: sklep@iqdent.pl. Dane Usługodawcy dostępne są w stopce e-maila zawierającego Newsletter.

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

NEWSLETTER
§ 3
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera. Wiadomości SMS wysyłane w ramach tej usługi będą wysyłane na numer telefonu podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszej kolejności zaznacza odpowiednie pole wyboru (checkbox) w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oraz wpisuje swój adres e-mail, oraz numer telefonu kontaktowego na który chce otrzymywać powiadomienia przesyłane w ramach Newslettera. Usługodawca, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera (co następuje przez kliknięcie przez Usługobiorcę w przesłany mu link aktywacyjny) zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
5. Usługobiorca może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wycofanie zgody może nastąpić przez wysyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: sklep@iqdent.pl, lub przez kliknięcie linku zawierającego możliwość wypisania się z listy subskrybentów Newslettera dołączanego do każdej wiadomości wysyłanej przez Usługodawcę w ramach Newslettera.
6. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
7. Zaprzestanie świadczenia usługi Newlettera na skutek wypisania się z niej przez Usługobiorcę i wycofanie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

REKLAMACJE
§ 4
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@iqdent.pl.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

DANE OSOBOWE
§ 5
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Newslettera jest Usługodawca.
2. Zgoda na otrzymywanie Newslettera jest dobrowolna. Usługodawca nie uzależnia zawierania umów, czy założenia konta w Sklepie Internetowym od wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie Newslettera.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest także prowadzenie marketingu bezpośredniego, to jest przesyłanie Usługobiorcy Newslettera, wraz z informacjami handlowymi, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO), a dalej umowa i cel jej realizacji,. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. Skutkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera jest:
a) zgoda na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy, takich jak:
– adres poczty internetowej (email),
– numer telefonu,
– imię i nazwisko
w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, oraz
b) zgoda na otrzymywanie przez Usługobiorcę od Usługodawcy drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres poczty internetowej i/lub numer telefonu informacji handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a mianowicie z powodu zmiany przepisów prawa wpływającej na świadczenie usługi lub potrzebę modernizacji usługi.
2. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę wysyłając mu wiadomość na adres e-mail Usługobiorcy podany przy zapisywaniu się do Newslettera, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@iqdent.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
4. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom Regulaminu do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z usługi w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

Regulaminy newslettera

Regulamin promocji 3+2

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja 3+2” jest IQDENT spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Jana Kilińskiego 228, 93-124 Łódź

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584723, NIP: 7252103766, REGON: 362935470

kapitał zakładowy: 5000,00 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@iqdent.pl; numer telefonu:

+48 733 102 021.

2. Czas trwania Promocji 3+2 to okres od godziny 16:00 dnia 20.03. 2024 r., do godziny 09:00

dnia 28.03. 2024 r., lub do wyczerpania zapasów.

2. DEFINICJE

Poniższej wskazane określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Klient:

▪ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także

osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, albo

▪ osoba prawna, albo

▪ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną,

, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji;

2. Organizator – IQDENT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 228, 93-124 Łódź

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XX Wydział Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584723, NIP: 7252103766, REGON: 362935470

kapitał zakładowy: 5000,00 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@iqdent.pl; numer telefonu:

+48 733 102 021;

3. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Organizatora w Sklepie Internetowym nabyta

przez Klienta w ramach Promocji;

4. Promocja 3+2 – promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z

niniejszym Regulaminem;

5. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji opublikowany i dostępny na stronie Sklepu

Internetowego pod adresem https://www.iqnails.pl/regulamin-promocji3+2/;

6. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin opublikowany i dostępny na stronie Sklepu

Internetowego pod adresem https://www.iqnails.pl/regulamin-sklepu/;

7. Sklep Internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://

www.iqnails.pl/

8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity

Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 1360 z późn. zmianami);

9. ustawa o Prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 287 z późn. zmianami).

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. W Promocji może wziąć udział każdy Klient, który w czasie trwania Promocji złoży

zamówienie w Sklepie Internetowym na co najmniej pięć oferowanych w nim Produktów

.2. Udział w Promocji jest dobrowolny.

3.Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem

faktycznym. W razie zmiany podanych danych Klient zobowiązany jest do ich

aktualizacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@iqnails.pl lub też pisemnie na adres Organizatora: ul. Jana Kilińskiego 228, 93-124

Łódź.

4. Promocja opiera się o następujące zasady:

a) warunkiem skorzystania z Promocji jest zakup trzech Produktów z aktualnego

asortymentu Organizatora znajdującego się w Sklepie Internetowym,

b) cena czwartego i piątego  najtańszego Produktu zostanie obniżona do 0,01 zł ceny regularnej,

c ) w p r z y p a d k u , w k t ó r y m  z a m ó w i e n i e o  b e j m u j e pięć

Produktów w takiej samej cenie, cena 2 z Produktów wyniesie 0,02 zł,

d) odstąpienie od zamówienia (umowy) możliwe jest jedynie w odniesieniu do wszystkich

zamówionych Produktów – nie jest możliwe odstąpienie tylko w odniesieniu do części

zamówienia (np. odstąpienie co do jednego z dwóch droższych – w stosunku do

najtańszego z wybranych trzech Produktów – lub obu droższych Produktów),

e) przy dodaniu do koszyka zwielokrotnionej liczby Produktów tj. 10, 15, 20

o d p o w i e d n i o  z w i e l o k r o t n i o n a  z o s t a n i e  l i c z b a  n a j t a ń s z y c h

Produktów, które Klient otrzyma w kwocie 0,01 zł;

f) Promocja dotyczy pięciu Produktów dodanych do koszyka jako oddzielne Produkty;

g) Promocja 3+2 określona niniejszym Regulaminem nie sumuje się z rabatami,

p r o d u k t a m i  A m b a s a d o r ó w ,

akcesoriami i promocjami przysługującymi Klientowi z innego tytułu,, niż

wynikający z niniejszego Regulaminu,

h) Promocja nie obejmuje kosztów wysyłki zamówionych Produktów, który to koszt jest

doliczany do ceny ich zakupu na następujących zasadach:

– 10,99 zł przy wartości zamówienia do kwoty 199,99 zł

– 0 zł przy wartości zamówienia powyżej kwoty 200 zł

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia

z Promocji poszczególnych Produktów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

6. Sklep Internetowy automatycznie przelicza wartość zamówienia uwzględniając dodane

Produkty spełniające zasady Promocji.

7. Produkty zakupione w Promocji nie podlegają wymianie.

8. Zwrotowi podlega całość zamówienia tzn. wszystkie zakupione w ramach danego

zamówienia Produkty łącznie – nie jest możliwe odstąpienie od umowy realizowanej w

ramach zamówienia jedynie w odniesieniu do Produktów zakupionych za pełną, regularną

cenę.

9. Czas realizacji zamówienia ze względu na promocję może wydłużyć się do 5 dni roboczych.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.iqnails.pl

2. Klient korzystając z Promocji automatycznie akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym

Regulaminie, oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny i ustawa o

Prawach konsumenta.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03 2024

Translate »