-30% z kodem: urodziny

[currency_switcher]

Regulamin sklepu internetowego

obowiązujący od 02.01.2023

www.iqnails.pl

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług przez „IQDENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi (zwanym dalej „Sprzedawcą”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.iqnails.pl, w tym zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującymi umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie www.iqnails.pl.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polsce i niniejszym Regulaminem.

3. Sprzedaż może być dokonywana w ramach ograniczonych czasowo ofert promocyjnych. W wypadku wprowadzenia ofert promocyjnych, szczegółowe warunki promocji podane są na stronie internetowej www.iqnails.pl.

4. Miejsce dokonania sprzedaży znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Zamówienia;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia wysłanego do wskazanego miejsca jego wydania: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, informacji o adresie linku do uzyskania treści i pobrania niniejszego Regulaminu, oraz wzoru formularza odstąpienia od Umowy.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz niniejszym Regulaminem.

Definicje

§ 2 

1. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych sposobów dostawy i ich kosztów dostępne w Sklepie Internetowym.

2. Dane kontaktowe – „Iqdent” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, Polska, e-mail: sklep@iqdent.pl; tel: +48 733 102 021.

3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymienionej w Cenniku dostaw.

5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa.

6. Formularz Zamówienia on-line – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego pozwalający na określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym ilości zamawianych Towarów lub Towarów z elementami cyfrowymi i umożliwiający złożenie ich Zamówienia. 

7. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Towarze lub Towarze z elementami cyfrowymi.

8. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera Umowę ze Sprzedawcą dokonując zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w Sklepie Internetowym lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.

9. Klient na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w tym w szczególności z numerów PKD).

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1360  z późniejszymi zmianami).

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Konto – przydzielona danemu Kupującemu część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.

13. Kupujący – Klient, Konsument, oraz Klient na prawach Konsumenta.

14. Miejsce wydania Produktu – adres pocztowy, lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.

15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Towar/Towar z elementami cyfrowymi, oraz jego Dostawę.

16. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość e-mail wysłana przez Sprzedawcę, zawierająca potwierdzenie przyjęcia przez niego oferty Kupującego.

17. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

18. Produkt – przedmiot Umowy będący Towarem lub Towarem z elementami cyfrowymi, oraz jego dostawa.

19. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

20. Punkt odbioru – miejsce wydania Towaru/Towar z elementami cyfrowymi wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

21. Regulamin – niniejszy dokument (regulamin) dotyczący świadczenia sprzedaży przez Sprzedawcę.

22.  Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.iqnails.pl, za pośrednictwem jakiego Kupujący może złożyć Zamówienie.

23. Sprzedawca – IQDENT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 228, 93-124 Łódź zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584723, NIP: 7252103766, REGON: 362935470 kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych, nr konta bankowego: 85 1020 3378 0000 1602 0299 8896

24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

25. Towar – produkt prezentowany wraz z opisem w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, który może być przedmiotem Zamówienia.

26. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

27. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

28. Towar z elementami cyfrowymi – Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

29. Umowa – Umowa sprzedaży Towarów lub Towarów z elementami cyfrowymi zawierana ze Sprzedawcą poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i Klientów na prawach Konsumentów, oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.

30. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

31. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

32. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

33. Wada – niezgodność sprzedanego Towaru lub Towaru z elementami cyfrowymi z Umową, a w szczególności jeśli:

  1. nie ma właściwości, które Towar lub Towar z elementami cyfrowymi tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy;
  6. nie ma on właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

34. Wada prawna – sytuacja, kiedy sprzedany Towar lub Towar z elementami cyfrowymi stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu z niego lub rozporządzaniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

35. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Towaru z elementami cyfrowymi, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania, dane Kupującego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

§ 3

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Kupującego, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

4. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Firefox wersja 28.0 lub nowsza, Chrome wersja 32 lub nowsza, Opera wersja 12.17 lub nowsza, Safari wersja 1.1 lub nowsza.

5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

6. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obsługa Sklepu Internetowego dostępna jest dla Kupujących wyłącznie w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

8. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

9. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

10. Kupujący zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

11. W przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

Składanie zamówień w Sklepie Internetowym

§ 4

1. Wszystkie Towary, oraz Towary z elementami cyfrowymi dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.

3. Ilekroć dalej jest mowa o „Towarach” rozumie się przez to także „Towary z elementami cyfrowymi” chyba, że zastrzeżono inaczej. Ilekroć dalej jest mowa o „Konsumencie” rozumie się przez to także „Klienta na prawach Konsumenta” chyba, że zastrzeżono inaczej.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Wysłanie Zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie Formularza Zamówienia on-line przyciskiem „Kupuję i Płacę)”) stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

7. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail:

a) e-mail od operatora płatności informujący o rozpoczęciu procesu płatności lub (oraz) e-mail od operatora płatności informujący o przyjęciu płatności i zaksięgowaniu wpłaty,

b) e-mail od Sprzedawcy zawierający potwierdzenie przyjęcia jego oferty („Potwierdzenie Zamówienia”) drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia i jednocześnie potwierdzenie zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Kupującego Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

9. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Kupującemu potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Kupującego, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Kupujący: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

11. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Kupujący powinien: 

  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

12. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien kolejno:

a) ze strony głównej www.iqnails.pl lub zakładki „Produkty”, lub innej właściwej zakładki wybrać pożądany Towar klikając przycisk „Dodaj do koszyka” przy wybranym Towarze;

b) po zakończeniu wybierania Towaru kliknąć przycisk „Zrealizuj Zamówienie”,

c) wypełnić Formularz Zamówienia on-line zawierający następujące dane:

, a opcjonalnie także:

d) wybrać sposób wysyłki,

e) wybrać sposób płatności,

f) przeczytać i zaakceptować Regulamin Sklepu, aby móc sfinalizować Zamówienie,

f)  kliknąć przycisk „Kupuję i Płacę”,

g) dokonać płatności za zamówiony Towar za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24, PayPal lub Dotpay w przypadku wybrania innej opcji płatności, niż płatność za pobraniem.

13. W zależności od wybranego sposobu płatności, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub dokonaniu płatności gotówką.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane działanie siły wyższej, bezprawnym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

Dostawa

§ 5

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego Zamówieniu.

2. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów: 

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. dostarczenie do Paczkomatu;

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Kupującego o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

4. Zakupiony Towar stanowiący przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania Towaru, wraz z dołączonymi załącznikami w postaci paragonu lub faktury.

5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

7. Kupujący zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki do nadawcy, w przypadku gdy mimo jej wysyłki do Kupującego w ramach wykonania Umowy nie została ona przez Kupującego odebrana.

8. Sprzedawca informuje, iż w przypadku Towarów z elementami cyfrowymi mogą być zastosowane techniczne środki ich ochrony przed nieuprawnionym użyciem. Towary te są kompatybilne i mogą być odczytane za pomocą powszechnie dostępnych programów i urządzeń umożliwiających wyświetlanie plików w formatach docx, pdf, mobi, epub, itp. mających zastosowanie do tych Towarów z elementami cyfrowymi.

Ceny i metody płatności

§ 6

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2. Kupujący może wybrać następujące metody płatności: 

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b) gotówką za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Kupującego o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Kupującego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

§ 7

1. Osoba, która zawarła Umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego jako Konsument (dokonany zakup nie był związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową), lub jako przedsiębiorca, któremu zgodnie z przepisami prawa przysługują uprawnienia Konsumenta (dokonany zakup związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale przedmiot Umowy, czyli zakupiony Towar nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, który zostaje określony w związku z przedmiotem wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej), może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru. Takie odstąpienie od Umowy następuje bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej w pkt. 10) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Termin 14-dniowy do odstąpienia od Umowy liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, lub sformułować je samodzielnie. Oświadczenie należy przesłać:

a) na adres do korespondencji Sprzedającego (ul. Lodowa 138, 93-232 Łódź), lub

b) na adres email: sklep@iqdent.pl.,

4. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w innej formie niż pisemna.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

13. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy.

15. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

  1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

16. Uregulowania wskazane w pkt. 1-15 powyżej na podstawie art. 38a Ustawy o prawach Konsumenta stosuje się także do Klienta na prawach Konsumenta.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi 

§ 8

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientom Towar bez wad, zgodnie z Umową i przepisami prawa, w tym art. 43b ust. 1 i 2 Prawa konsumenckiego (w przypadku Towarów) lub art. 43k ust. 1 i 2 Prawa konsumenckiego (w przypadku Towarów z elementami cyfrowymi).

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, oraz Klienta na prawach Konsumenta z tytułu niezgodności z Umową na zasadach określonych w ustawie o prawach Konsumenta, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego Konsumentem, lub Klientem na prawach Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady (rękojmia).

4. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (tj. osób nie będących Konsumentami lub Klientami na prawach Konsumentów), z tytułu wad Towarów (rękojmia).

5. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres IQDENT Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 228, 93-124 Łódź lub na adres poczty elektronicznej: sklep@iqdent.pl lub na numer telefonu +48 733 102 021.

6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

8. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. W przypadku zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy lub wymiany Towaru na wolny od wad Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar na adres reklamacyjny.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

12. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Towar w razie wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy.

13. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy ogranicza się do Towarów wadliwych.

15. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Prawa konsumenckiego;

2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa konsumenckiego;

3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Prawa konsumenckiego;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16. Jeżeli z powodu wady fizycznej sprzedanego Towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

17. Przepis ust. 16 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia Towaru wolnego od wad zamiast Towaru wadliwego albo usunięcia wady przez Sprzedającego.

18. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego sprzedanego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

19. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć dołączając do niego dowód zawarcia Umowy. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 5.

20. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

21. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 9

1. Kupujący może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać:

– pisemnie na adres Sprzedawcy do korespondencji: IQDENT Sp. z o.o., ul. Lodowa 138, 93-232 Łódź, lub 

– na adres poczty elektronicznej: sklep@iqdent.pl, 

– lub na numer telefonu +48 733 102 021.

2. W treści reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.

Gwarancje

§ 10

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 11

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy danym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlaKonsumentow.pl;

d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może uzyskać na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Ochrona danych osobowych

§ 12

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedawca.

2. W związku z zawieraniem umów sprzedaży na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego) Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L.2016.119.1),

b) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),

c) ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344),

, a także zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności i Cookie na stronie https://www.iqnails.pl/polityka-prywatnosci-i-cookie.

3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę należy przesyłać na adres sklep@iqdent.pl

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego można kierować na adres e-mail: sklep@iqdent.pl  

3. Kontakt ze Sprzedawcy odbywa się poprzez: 

 1. adres poczty elektronicznej: sklep@iqdent.pl;
 2. pod numerem telefonu: +48 733 102 021.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.iqnails.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w zakładce Regulamin.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W wypadku dokonania zmian w Regulaminie, wchodzą one w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu opublikowanej na stronie internetowej www.iqnails.pl, przy czym do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia. 

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Kupujący posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 30 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Kupujący posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. W przypadku sprzeczności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa zastosowanie mają przepisy tegoż prawa.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i znajdują zastosowanie do Umów zawieranych począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Formularz reklamacji towaru
Formularz reklamacji świadczenia usług – www.iqnalis.pl

Regulamin sklepu internetowego
– www.iqnails.pl obowiązujący od 05.04.2021 do 01.01.2023

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług przez „IQDENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi (zwanym dalej „Sprzedawcą”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.iqnails.pl, w tym zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Klientami umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie www.iqnails.pl.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polsce i niniejszym Regulaminem.
3. Towary mogą być sprzedawane w ramach ograniczonych czasowo ofert promocyjnych. W wypadku wprowadzenia ofert promocyjnych, szczegółowe warunki promocji podane są na stronie internetowej www.iqnails.pl.
4. Miejsce wydania Towaru znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Zamówienia;
b) dołączenia do zrealizowanego Zamówienia wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, informacji o adresie linku do uzyskania treści i pobrania niniejszego Regulaminu, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Definicje
§ 2
1. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych sposobów dostawy i ich kosztów dostępne w Sklepie Internetowym.
2. Dane kontaktowe – „Iqdent” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, Polska, e-mail: sklep@iqdent.pl; tel: +48 733 102 021.
3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymienionej w Cenniku dostaw.
5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa.
6. Formularz Zamówienia on-line – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego pozwalający na określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym ilości zamawianych Towarów i umożliwiający złożenie ich Zamówienia.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Towarze.
8. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera Umowę ze Sprzedawcą dokonując zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w Sklepie Internetowym lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.
9. Klient na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w tym w szczególności z numerów PKD).
10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami).
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
13. Kupujący – Klient, Konsument, oraz Klient na prawach Konsumenta.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.
15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Towar i jego Dostawę.
16. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość e-mail wysłana przez Sprzedawcę, zawierająca potwierdzenie przyjęcia przez niego oferty Klienta.
17. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).
18. Przedmiot umowy – Towar i dostawa będące przedmiotem Umowy.
19. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
20. Punkt odbioru – miejsce wydania Towaru nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
21. Regulamin – niniejszy dokument (regulamin) dotyczący świadczenia sprzedaży przez Sprzedawcę.
22. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.iqnails.pl, za pośrednictwem jakiego Kupujący może złożyć Zamówienie.
23. Sprzedawca – IQDENT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Jana Kilińskiego 228, 93-124 Łódź zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584723, NIP: 7252103766, REGON: 362935470 kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych, nr konta bankowego: 85 1020 3378 0000 1602 0299 8896
24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
25. Towar – produkt prezentowany wraz z opisem w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, który może być przedmiotem Zamówienia.
26. Umowa – Umowa sprzedaży Towarów zawierana ze Sprzedawcą poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i Klientów na prawach Konsumentów, oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
27. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
28. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).
29. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
30. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna Towaru.
31. Wada fizyczna – niezgodność sprzedanego Towaru z umową, a w szczególności jeśli Towar:
1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta,
3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4. został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym;
5. w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy;
6. nie ma on właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
32. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
33. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
§ 3
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Kupującego, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
4. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Firefox wersja 28.0 lub nowsza, Chrome wersja 32 lub nowsza, Opera wersja 12.17 lub nowsza, Safari wersja 1.1 lub nowsza.
5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
6. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obsługa Sklepu Internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00.
7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
8. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
9. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
10. Kupujący zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

Składanie zamówień w Sklepie Internetowym
§ 4
1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.
3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie Formularza Zamówienia on-line przyciskiem „Kupuję i Płacę)”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
6. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail:
a) e-mail od operatora płatności informujący o rozpoczęciu procesu płatności lub (oraz) e-mail od operatora płatności informujący o przyjęciu płatności i zaksięgowaniu wpłaty,
b) e-mail od Sprzedawcy zawierający potwierdzenie przyjęcia jego oferty („Potwierdzenie Zamówienia”) drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia i jednocześnie potwierdzenie zawarcia z Klientem umowy sprzedaży.
7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
10. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
a) podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
c) podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
11. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien kolejno:
a) ze strony głównej www.iqnails.pl lub zakładki „Produkty”, lub innej właściwej zakładki wybrać pożądany Towar klikając przycisk „Dodaj do koszyka” przy wybranym Towarze;
b) po zakończeniu wybierania Towaru kliknąć przycisk „Zrealizuj Zamówienie”,
c) wypełnić Formularz Zamówienia on-line zawierający następujące dane:
• Imię i nazwisko płatnika
• Ulica płatnika
• Kod pocztowy płatnika
• Miasto płatnika
• Telefon płatnika
• Adres email płatnika
, a opcjonalnie także:
• Imię i nazwisko adresata dostawy,
• Ulicę adresata dostawy,
• Kod pocztowy adresata dostawy,
• Miasto adresata dostawy,
• NIP,
d) wybrać sposób wysyłki,
e) wybrać sposób płatności,
f) przeczytać i zaakceptować Regulamin Sklepu, aby móc sfinalizować Zamówienie,
f) kliknąć przycisk „Kupuję i Płacę”,
g) dokonać płatności za zamówiony Towar za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24, PayPal lub Dotpay w przypadku wybrania innej opcji płatności, niż płatność za pobraniem.
12. W zależności od wybranego sposobu płatności, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub dokonaniu płatności gotówką.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane działanie siły wyższej, bezprawnym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Dostawa
§ 5
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta Zamówieniu.
2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b) za pośrednictwem operatora pocztowego;
c) dostarczenie do Paczkomatu;
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy.
4. Zakupiony Towar stanowiący przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami w postaci paragonu lub faktury.
5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
7. Kupujący zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki do nadawcy, w przypadku gdy mimo jej wysyłki do Kupującego w ramach wykonania Umowy nie została ona przez Kupującego odebrana.

Ceny i metody płatności
§ 6
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
b) gotówką za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
§ 7
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 10 poniżej) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin 14-dniowy do odstąpienia od Umowy liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, lub sformułować je samodzielnie. Oświadczenie należy przesłać:
a) na adres do korespondencji Sprzedającego (ul. Lodowa 138, 93-232 Łódź), lub
b) na adres email: sklep@iqdent.pl.,
4. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
12. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy.
14. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
15. Uregulowania wskazane w pkt. 1-14 powyżej na podstawie art. 38a Ustawy o prawach Konsumenta stosuje się także do Klienta na prawach Konsumenta.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
§ 8
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientom Towar bez wad prawnych i fizycznych (rękojmia za wady).
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, oraz Klientem na prawa Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące Konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Klienta na prawach Konsumenta).
4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres IQDENT Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 228, 93-124 Łódź lub na adres poczty elektronicznej: sklep@iqdent.pl lub na numer telefonu +48 733 102 021.
5. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami lub Klientami na prawach Konsumentów, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady (rękojmia).
7. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru sprzedanej z Umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z Umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
8. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
9. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
10. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o:
a) żądaniu obniżenia ceny albo,
b) odstąpieniu od umowy, albo
c) żądaniu wymiany Towaru na wolny od wad, albo
d) żądaniu usunięciu wady.
11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeśli:
a) Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady), lub
b) jeśli wada jest nieistotna.
12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
14. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
15. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
16. W przypadku zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy lub wymiany Towaru na wolny od wad Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar na adres reklamacyjny.
17. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
18. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Towar w razie wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy.
19. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
20. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy ogranicza się do Towarów wadliwych.
21. Jeżeli z powodu wady fizycznej sprzedanego Towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia Towaru wolnego od wad zamiast Towaru wadliwego albo usunięcia wady przez Sprzedającego.
23. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego sprzedanego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.
24. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
25. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 24 powyżej.
26. W terminach określonych w ust. 25 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady sprzedanego Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
27. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
28. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
29. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć dołączając do niego dowód zawarcia Umowy. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 9
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać:
– pisemnie na adres Sprzedawcy do korespondencji: IQDENT Sp. z o.o., ul. Lodowa 138, 93-232 Łódź, lub
– na adres poczty elektronicznej: sklep@iqdent.pl,
– lub na numer telefonu +48 733 102 021.
2. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Gwarancje
§ 10
1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 11
1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy danym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b) jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlaKonsumentow.pl;
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może uzyskać na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Ochrona danych osobowych
§ 12
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedawca.
2. W związku z zawieraniem umów sprzedaży na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego) Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L.2016.119.1),
b) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
c) ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344),
, a także zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności i Cookie na stronie https://www.iqnails.pl/polityka-prywatnosci-i-cookie.
3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę należy przesyłać na adres sklep@iqdent.pl

Postanowienia końcowe
§ 13
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego można kierować na adres e-mail: sklep@iqdent.pl
3. Kontakt ze Sprzedawcy odbywa się poprzez:
a) adres poczty elektronicznej: sklep@iqdent.pl;
b) pod numerem telefonu: +48 733 102 021.
4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.iqnails.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w zakładce Regulamin.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W wypadku dokonania zmian w Regulaminie, wchodzą one w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu opublikowanej na stronie internetowej www.iqnails.pl, przy czym do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 30 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8. W przypadku sprzeczności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa zastosowanie mają przepisy tegoż prawa.
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i znajdują zastosowanie do Umów zawieranych począwszy od dnia 5 kwietnia 2021 roku.

Translate »