REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ “Nails Hero by IQNAILS”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursach w następujących kategoriach:
a) „Nails Hero by IQNAILS – Metamorfoza skórek miesiąca”
b) „Nails Hero by IQNAILS – Stylizacja miesiąca”
c) „Nails Hero by IQNAILS – „Frezowy tutorial miesiąca”
d) Nails Hero by IQNAILS – „Stylistka Roku”
e) Nails Hero by IQNAILS – „Nagroda Publiczności”
(dalej także jako „Konkursy”), prowadzonymi przez „IQDENT” spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-124), ul. Kilińskiego 228, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584723, NIP 7252103766 , REGON 362935470 (dalej także jako „IQDENT”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/iqnailspoland/.
2. Organizatorem Konkursów jest IQDENT (dalej także jako „Organizator”).
3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursów, prowadzi Organizator.
4. Konkursy wskazane w § 1 pkt. 1 a)-c) będą przeprowadzane cyklicznie co miesiąc, w dniach od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.
5. Zgłoszenia do Konkursów wskazanych w § 1 pkt. 1 a)-c) odbywają się poprzez zamieszczenie swoich prac w serwisie Instagram i oznaczenie ich hashtagiem:
a) #metamorfozaskórekIQ – dla Konkursu „Nails Hero by IQNAILS – Metamorfoza skórek miesiąca”,
b) #stylizacjaIQ – dla konkursu „Nails Hero by IQNAILS – Stylizacja miesiąca”,
c) #frezowytutorialIQ – dla konkursu „Nails Hero by IQNAILS – „Frezowy tutorial miesiąca”
6. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej także jako „Uczestnik”), która:
• posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
• nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
• posiada konto w serwisie Instagram,
• zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
• wykonała Zadanie Konkursowe.
2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 6 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

1. Zadania Konkursowe opisane w § 1 pkt. 1a-c polegają na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia/video, prezentującego wykonaną przez Uczestnika Konkursu, w czasie jego trwania, pracę konkursową na temat:
a) Największa metamorfoza skórek- dla Konkursu „Nails Hero by IQNAILS – Metamorfoza skórek miesiąca”,
b) Najciekawsza stylizacja paznokci– dla Konkursu „Nails Hero by IQNAILS – Stylizacja miesiąca”,
c) Opracowywanie paznokci krok po kroku – dla Konkursu „Nails Hero by IQNAILS – „Frezowy tutorial miesiąca”
i oznaczenie ich odpowiadającym im, jednym ze wskazanych w §1 pkt. 5, hashtagów.
2. W każdą ostatnią niedzielę danego miesiąca w okresie od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r. Organizator wybierze zwycięzców (laureatki(-ów)) w danym miesiącu w każdej z trzech kategorii, o jakich mowa w § 1 pkt. 1 lit. a)-c), których prace zostaną opublikowane na koncie Organizatora na portalu Instagram @iqnailspoland. Wybrane zostanie zdjęcie/video, które w danej kategorii będzie prezentować najlepszą w ocenie Organizatora stylizację.
3. Każdemu z autorów zwycięskich zdjęć/video w kategoriach wskazanych w § 1 pkt. 1 lit. a)-c) Organizator przyzna następujące nagrody:
– certyfikat Nails Hero;
– voucher o wartości 300 zł;
– wzmiankę w magazynie Nails Trendy Magazine;
– promocję na social mediach IQNAILS;
– zestaw masek medycznych marki Verdent;
– paczkę PR.
4. Laureaci Konkursów w kategoriach wskazanych w § 1 pkt. 1 lit. a)-c) biorą udział w rocznym konkursie na nagrodę Nails Hero „Stylistka Roku” (§ 1 pkt. 1 lit. d). W okresie od 2.06.2022 r. do 5.06.2022 r. Organizator wybierze – spośród laureatów zdjęć/video, o których mowa w § 3 pkt. 2 powyżej – autorkę (-ra) najlepszej pracy, któremu przyznana zostanie nagroda w postaci:
– statuetki i certyfikatu Nails Hero;
– voucheru o wartości 1.000 zł do sklepu IQNAILS;
– możliwości skomponowania autorskiego zestawu frezów IQNAILS;
– wzmianki w magazynie Nails Trendy Magazine;
– promocji na social mediach IQNAILS;
– profesjonalnej sesji zdjęciową;
– voucheru o wartości 500 zł na kosmetyki marki Pretty Habits;
– personalizowanej biżuterię z kamieni naturalnych marki me.luminous;
– voucheru o wartości 500 zł w sklepie projektantki mody Angeliki Józefczyk;
– zabiegu wykonanego przez dr Martynę Gabryjelską (niechirurgiczny lifting twarzy preparatami marki Juvederm Allergan wg punktów Mauricio de Maio);
– kursu makijażu na użytek własny by Sandra Knoll;
– zestawu masek medycznych marki Verdent
5. Laureaci Konkursów w kategoriach wskazanych w §1 pkt. 1 lit. a)-c) biorą także udział w rocznym plebiscycie na nagrodę Nails Hero „Nagroda Publiczności” (§ 1 pkt. 1 lit. e). W okresie od 2.06.2022 r. do 5.06.2022 r. Organizator wybierze – spośród laureatów zdjęć/video, o których mowa w § 3 pkt. 2 powyżej – prace pięciu autorek(-ów), które zaprezentuje na swoim profilu na serwisie Instagram. W terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku użytkownicy serwisu Instagram będą mogli uczestniczyć w wyborze (spośród piątki wybranych powyżej) laureatki(-a) w konkursie „Nagroda publiczności”, oddając głosy poprzez pozostawianie like-a pod postem danej laureatki(-a) zamieszczonym na koncie @iqnailspoland. Laureat(-ka) pracy, której przypadnie najwięcej lików w ramach Nagrody Publiczności, otrzyma nagrodę w postaci:
– certyfikatu Nails Hero;
– voucheru o wartości 1000 zł;
– wzmianki w magazynie Nails Trendy Magazine;
– promocji na social mediach IQNAILS;
– zestawu masek medycznych marki Verdent;
– paczki PR
6. Każdy zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram.
7. Warunkiem otrzymania nagród jest przesłanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości, o jakiej mowa w pkt. 6 powyżej, prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć/video.
9. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram;
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 4 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
a) niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,
b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
d) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
e) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż IQNAILS.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest „IQDENT” spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-124), ul. Kilińskiego 228, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584723, NIP 7252103766 , REGON 362935470.
2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@iqdent.pl

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. 2. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
3. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.), w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2021

Wybierz walutę
PLN Złoty polski
EUR Euro