Promocja 2 + 1

[currency_switcher]

Regulamin newslettera www.iqnails.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki świadczenia usługi informacyjnej w postaci Newslettera przez „IQDENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi.

DEFINICJE
§ 2
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy pod adresem https://iqnails.pl

Usługodawca – „Iqdent” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584723, NIP: 7252103766, REGON: 362935470, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych, ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź, Polska, e-mail: sklep@iqdent.pl. Dane Usługodawcy dostępne są w stopce e-maila zawierającego Newsletter.

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

NEWSLETTER
§ 3
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera. Wiadomości SMS wysyłane w ramach tej usługi będą wysyłane na numer telefonu podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszej kolejności zaznacza odpowiednie pole wyboru (checkbox) w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oraz wpisuje swój adres e-mail, oraz numer telefonu kontaktowego na który chce otrzymywać powiadomienia przesyłane w ramach Newslettera. Usługodawca, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera (co następuje przez kliknięcie przez Usługobiorcę w przesłany mu link aktywacyjny) zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
5. Usługobiorca może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wycofanie zgody może nastąpić przez wysyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: sklep@iqnails.pl, lub przez kliknięcie linku zawierającego możliwość wypisania się z listy subskrybentów Newslettera dołączanego do każdej wiadomości wysyłanej przez Usługodawcę w ramach Newslettera.
6. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
7. Zaprzestanie świadczenia usługi Newlettera na skutek wypisania się z niej przez Usługobiorcę i wycofanie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

REKLAMACJE
§ 4
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@iqnails.pl.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

DANE OSOBOWE
§ 5
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Newslettera jest Usługodawca.
2. Zgoda na otrzymywanie Newslettera jest dobrowolna. Usługodawca nie uzależnia zawierania umów, czy założenia konta w Sklepie Internetowym od wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie Newslettera.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest także prowadzenie marketingu bezpośredniego, to jest przesyłanie Usługobiorcy Newslettera, wraz z informacjami handlowymi, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO), a dalej umowa i cel jej realizacji,. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. Skutkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera jest:
a) zgoda na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy, takich jak:
– adres poczty internetowej (email),
– numer telefonu,
– imię i nazwisko
w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, oraz
b) zgoda na otrzymywanie przez Usługobiorcę od Usługodawcy drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres poczty internetowej i/lub numer telefonu informacji handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a mianowicie z powodu zmiany przepisów prawa wpływającej na świadczenie usługi lub potrzebę modernizacji usługi.
2. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę wysyłając mu wiadomość na adres e-mail Usługobiorcy podany przy zapisywaniu się do Newslettera, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@iqnails.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
4. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom Regulaminu do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z usługi w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

Translate »